کارخانه بتن آماده سنگ شکن غرب

پروژه بلوار فردوس غربی