کارخانه بتن آماده سنگ شکن غرب

مرزداران سپهر خ آفتاب . مسکونی