کارخانه بتن آماده سنگ شکن غرب

مرزداران الوند 2 مسکونی