کارخانه بتن آماده سنگ شکن غرب

مرزداران ، پاس فرهنگیان ، مسکونی