کارخانه بتن آماده سنگ شکن غرب

جنت آباد مرکزی بلوار بعثت