کارخانه بتن آماده سنگ شکن غرب

جنت آباد چهار باغ مسکونی