کارخانه بتن آماده سنگ شکن غرب

بلوار فردوس شرقی خ قبادی . مسکونی