کارخانه بتن آماده سنگ شکن غرب

بلوار فردوس سلیمی جهرمی