کارخانه بتن آماده سنگ شکن غرب

امیر آباد شمالی کوچه چهاردهم